KOMUNIKOLOGIJA SKRIPTA PDF

KOMUNIKOLOGIJA SKRIPTA PDF

Komunikologija,Univerzitet,Zurnalistika,Novinarstvo,Univerzitet u Novom Sadu, Znak,Agencijsko novinarstvo,Ideologija,Internet,Internetsko novinarstvo. Prof. dr Zorica Tomić KOMUNIKOLOGIJA MEGATREND UNIVERZITET Beograd Prof. dr Zorica Tomić KOMUNIKOLOGIJA Izdaje. jQuery skripta – Fakultet Organizacionih Nauka Komunikologija- SKRIPTA Skripta iz Makroekonomije: inflacija, nezaposlenost, devizni kurs, realni devizni.

Author: Akinokree Samunris
Country: Poland
Language: English (Spanish)
Genre: Automotive
Published (Last): 7 June 2015
Pages: 263
PDF File Size: 9.35 Mb
ePub File Size: 13.94 Mb
ISBN: 893-6-78421-890-5
Downloads: 64635
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tasar

Kada razmiljamo o neemu, reavamo neki problem ili piemo dnevnik, mi komuniciramo intrapersonalno.

Muzeologija, skripta – PDF Free Download

O ostalim odlikama masovne komunikacije, bie posebno rei. Zorica Simovic – Jelena Documents. Vesli-Meklinov model Zajedniko za sve ove teoije je uverenje da je komunikacija proces planiranog a time i kontrolisanog optenja Teorije uvara prolazaTeorije ravnotee Ove teorije polaze od premise da je cilj svake komunikacije uspostavljanje ravnozee ili saglasnosti izmeu subjekata komunikacije Nukomova teorija Ozgudova teorija kongruencije Festingerova teorija saznajnog nesklada Teorija menjanja stavova Roki Teorija smanjenja neizvesnostiTeorije uticaja medijaOve teorije se bave strukturom i prirodom uticaja medija na publiku Teorija katarze Teorija agrsivnih znakova i stimulativnih uticaja Teorija uenja posmatranjem Gerbnerova teorija kultivacije Teorije ubeivanja Ove teorije polaze od teze da je u svakoj komunikaciji sadrana namera da se utie na recipijenta Pojam ubeivanja Pojam nagovaranja ObmanjivanjeTeorija neverbalnog komuniciranja1.

Ova komunikacija, odvija se zapravo, neprestano, ak i kada sanjamo. Otuda se moe rei da komunikacija po pravilu ukljuuje razmenu vie od jedne poruke istovremeno. Sinopsis se definira unutar muzejske kude. Muzej se u Otuda je u analizi masovne komunikacije, kako zbog same prirode masovnih medija, tako i zbog njihove ukljuenosti u ivot savremenog oveka, nepohodno postaviti pitanja o sadraju i strukturi poruka, poiljaocima i o njihovim mogunim efektima i ciljevima.

Funkcija mu je prezentativno-oblikovna. Prema Mejersu i Mejersu, komunikacija je: On je posrednik preko koga se moe dobiti informacija o onome na ta on upuuje.

  DOA ABU DARDA PDF

Didaktika skripta Skripta iz didkatike. Iako se najee se pod skripat u ovom smislu podrazumeva kontakt licem u lice, telefonski razgovor, takoe, pripada ovom tipu optenja. Ona nije cilj, ved je uvijek sredstvo.

Hobs – Levijatan Skripta

Bekstvo ne ukida razlike meu ljudima, ali ukida sve distance. Sve igre s delana etiri grupe: Meu mnogim varijantama ovog tipa, nalaze se i sve tzv.

Fakultet za kulturu i medije, Megatrend univerzitet, Beograd: Porodina grupa obezbeuje fiziku i emocionalnu sigurnost ljudskom mladunetu i predstavlja prvobitno okruenje u kojem ljudsko bie moe komunikologijw se razvija i raste.

U njih spadaju kolske, i univerzitetske grupe, profesionalne i sportske organizacije, crkvena udruenja, klubovi mladih itd. Svojim delatnim slojem poruka olakava proces interiorizacije i usvajanjaReklama i intencionalnost znaenja Lingvistika poruka Denotirana slika Retorika slike Reklama kao drutveno optilo SloganSkriveni ubeivai Pakardova teorija skrivenih ubeivaa Pojam izazivanja i zadovoljenja potreba Principi oglaavanjaCenzura i komunikacija 1.

Francuska revolucija je osigurala uvjete za pojavu novog programa za muzeje. Isto tako, fenomen publike se moe posmatrati i kao produkt odreenih socijalnih konteksta, ali i kao odgovor na same medije. Neke poruke su jasne i oigledne, dok su druge skrivene i nejasne. Kanetijeva teorija mase 1.

Hobs – Levijatan Skripta – PDF Free Download

Potrebno je razlikovati ustanovu od institucije. Poistoveivanje novog i progresivnog podsticanje 3. Rimsko vrijeme je pokazivalo izuzetan interes za sabiranje umjetnina — Rim nije imao muzeja, ali je bio muzej. Na oblikovanje poruke utiu razliiti faktori, od individualno-psiholokih, do socijalnih, politikih, kulturnih i drugih.

We share information about your activities on the site with our partners and Google partners: Za svaku pojedinu zbirku formulira ga skriptz zbirke sa suradnicima a na razini muzeja direktor s kustosima pojedinih zbirki. Za razliku od denotativnog, konotativno lat. Istraivanja su pokazala, da se publika konstantno diferencira u odnosu prema medijima, odnosno, u skladu sa njihovim socijalnim upotrebama i funkcijama.

  BEHIND THE REEL BY JAKEWARD PDF

Sledstveno ovome, moglo bi se rei da ljudska komunikacija, sa govorom u svom sreditu predstavlja ne samo izraz ljudske svesti i njenog odnosa prema svetu, ve isto tako i interesnu angaovanu akciju subjekta, koja naporedo sa ljudskim delovanjem u interakciji sa drugim subjektima, uestvuje u kreiranju i oblikovanju drutvenih odnosa.

Megatrend – Komunikologija – Zorica Tomic

Interes se ved ada dijeli u dva smjera: Na ovoj sposobnosti zasniva se itava ljudska kultura, budui da se preko znakovnih sistema ostvaruje meuljudska komunikacija, pamenje i skladitenje informacija koje ljudska zajednica prikuplja u svom iskustvu. Upozorenje Savet Informacija Ubeivanje Izraavanje miljenja Uivanje Poruke koje se razmenjuju retko su neutralne Komunikologij su jasne i oigledne Neke su skrivene Znaenja koja se razmenjuju mogu biti: Kolekcija se u to vrijeme prvi put naziva muzejom.

Ovu vrstu mase konstitue zajedniko odbijanje, a onaj ko popusti i prekri zabranu postaje predmet prezira. Radio, a posebno televizija u velikoj meri su potisnuli ostale medije komunikacije, omoguavajui stvaranje masovne publike koju odlikuju anonimnost, zavisnosti pasivnost. Tako na primer, i razgovor za porodinim rukom spada u ovu kategoriju.

Isto znaenje ima i stariji, grki termin doxa. Predmet komunikologije Jezik i komunikolotija simbola Govorno komuniciranje Interpersonalno komuniciranje Masovno komuniciranje Organizacijsko komuniciranjeKomunikacija i ljudske potrebeIzraavanje i zadovoljenje potreba predstavlja svrhu ljudske komunikacije.